Σχολική Ετοιμότητα

Σχολική ετοιμότητα

Η σχολική ετοιμότητα περιλαμβάνει την συνολική ωριμότητα που διαθέτει ένα παιδί προκειμένου να φοιτήσει στην Α δημοτικού. Η Α δημοτικού συνιστά τη βάση για τη γενικότερη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού. Είναι σημαντικό λοιπόν, το παιδί να έχει αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες για να είναι σε θέση να προσλαμβάνει τα ερεθίσματα και στη συνέχεια να μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις.

Για να ενταχθεί ένα παιδί στην Α δημοτικού χρειάζεται να διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις γνωστικές λειτουργίες της γλώσσας , της αντίληψης , της μνήμης, της σκέψης , να έχει αναπτύξει τις κινητές του δεξιότητες (λεπτή και αδρή κινητικότητα)και να είναι ώριμο συναισθηματικά και κοινωνικά.

Πολλά παιδιά μπορεί να έχουν καλές κινητικές δεξιότητες αλλά όχι καλά ανεπτυγμένες λεκτικές δεξιότητες. Άλλα παιδιά μπορεί να είναι έτοιμα συναισθηματικά αλλά όχι γνωστικά και το αντίθετο. Ό τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι δεξιότητες δεν είναι ίδιος για όλα τα παιδιά, παρόλα αυτά οι περισσότερες αναπτύσσονται έως την ηλικία των 6 ετών και 6 μηνών .

Εάν οι γονείς έχουν εντοπίσει ότι κάποιες δεξιότητες δεν έχουν κατακτηθεί ακόμα ,απαιτείται να αναζητήσουν τους κατάλληλους Ειδικούς. Οι Ειδικοί αφού αξιολογήσουν την κατάσταση του παιδιού και εφόσον εντοπίσουν σημαντικές δυσκολίες που παρακωλύουν την μετέπειτα μαθησιακή πορεία του παιδιού, χρειάζεται να προτείνουν κατάλληλη δομημένη και εξατομικευμένη υποστήριξη στο παιδί και την οικογένεια του.