Ομαδικά προγράμματα παιδιών και εφήβων

Τι είναι η βιωματική μάθηση;

Η αλληλεπίδραση της εμπειρίας και της ενέργειας του ατόμου είναι αυτή που έχει αποτέλεσμα στη μάθηση και όχι η απλή δραστηριότητα. Έτσι, σύνδεση της διδασκαλίας με την πραγματικότητα κάνει τη μάθηση ελκυστική και ενδιαφέρουσα. Η πρόκληση βιωμάτων συμβάλλει στην ενεργοποίηση της προυπάρχουσας γνώσης και στην εγκαθίδρυση της μάθησης ενώ συντελεί στην αύξηση της ενεργοποίησης των μαθητών και της εμπλοκής τους στη διδακτική διαδικασία. Συνεπώς, τα παιδιά μέσα από αυτή τη διαδικασία:

ΔρουνΣτοχάζονταιΜαθαίνουνΕφαρμόζουν

Ο εκπαιδευτικός σε αυτή τη διαδικασία έχει τον ρόλο του συντονιστή, του καθοδηγητή και του βοηθού. Παραδίδει το ρόλο του στα παιδιά, τα οποία αυτενεργούν και γίνεται ο εμψυχωτής της διαδικασίας.

Κάποια από τα οφέλη της βιωματικής μάθησης είναι τα εξής:

 1. Αφομοίωση γνώσεων.
 2. Βελτίωση σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή.
 3. Κοινωνικοποίηση. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να μοιράζονται και να γνωρίζουν καλύτερα τους συμμαθητές τους.
 4. Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν μόνο τους συμμαθητές τους καλύτερα αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς τους. Η ενεργός συμμετοχή σε δράσεις τούς βοηθάει να καταλάβουν ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά που δεν πίστευαν ότι μπορούν αλλά και να γίνουν αποδεκτοί από την ομάδα.
 5. Ενσυναίσθηση. Κατά τη διάρκεια των βιωματικών δράσεων τα παιδιά συχνά μπαίνουν στη θέση των άλλων.
 6. Φαντασία. Αναμφίβολα όσο περισσότερα ερεθίσματα λαμβάνουν τα παιδιά από το περιβάλλον τόσο καλλιεργείται η φαντασία τους, απαραίτητη για τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων.

Τι είναι τα βιωματικά – πολυθεματικά εργαστήρια;

Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη βιωματική μάθηση, δημιουργήσαμε εργαστήρια με ποικίλα θέματα που εντάσσονται στις ανάγκες, την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Έτσι μέσα από ποικίλες, εναλλασσόμενες δραστηριότητες και παιχνίδια , στοχεύουμε στην ανάπτυξη της λογικομαθηματικής, γλωσσικής και συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών με όχημα το βίωμα.

Μαθησιακοί άξονες:

 • Γλώσσα (ανάπτυξη και εμπλουτισμός του προφορικού λόγου, αφήγηση, περιγραφή, διάλογος, επιχειρηματολογία, φωνολογική επίγνωση, γραπτός λόγος)
 • Μαθηματικά (σύνδεση των μαθηματικών στη καθημερινή ζωή, οικοδόμηση της έννοιας των αριθμών, ταξινόμηση, αντιστοιχία, σύγκριση, σειριοθέτηση, συμβολική αναπαράσταση, εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων)
 • Ανθρωπογενές και Φυσικό περιβάλλον (ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, συνεργασίας, συναισθημάτων, κατανόηση ανθρώπινων σχέσεων, αναγνώριση και παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος)
 • Δημιουργία και Έκφραση μέσω Εικαστικών, Θεατρικού παιχνιδιού και Μουσικοκινητικής (πειραματισμός με υλικά και χρώματα, μορφοποίηση, κατασκευές, αναγνώριση βασικών ειδών τέχνης, έκφραση μέσα από δραματική τέχνη και το παιχνίδι ρόλων, δημιουργικότητα, καλλιέργεια φαντασίας, έκφρασης και επικοινωνίας, αυτοσχεδιασμός, μίμηση, ανάπτυξη κινητικότητας, αναπαραγωγή μουσικών ακουσμάτων, έκφραση συναισθημάτων και μίμηση)
 • Πειράματα (εξερεύνηση χαρακτηριστικών του φυσικού και τεχνητού κόσμου, παρατήρηση, περιγραφή και μελέτη υλικών και φαινομένων)
 • Πληροφορική με τη χρήση ΤΠΕ (να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή ως ένα μέσο εύρεσης πληροφοριών, εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων)