Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες – τι είναι;

Οι μαθησιακές δυσκολίες συνιστούν μια κατηγορία δυσκολιών σύμφωνα με την οποία ένα άτομο έχει δυσκολία στη μάθηση. Ειδικότερα, αυτές οι δυσκολίες σχετίζονται με δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, στην επιχειρηματολογία, στην ορθογραφία, στην αναγνωστική ευχέρεια ή στις μαθηματικές δεξιότητες.

Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις και δυσκολίες ιδίως κατά τα σχολικά χρόνια. Με βάση τον τύπο και τη σοβαρότητα της διαταραχής, οι διδακτικές παρεμβάσεις μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά και να οδηγήσουν το άτομο σε μαθησιακή επιτυχία ή τουλάχιστον σε μείωση των δυσκολιών του. Το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί, και οι γονείς μπορούν να συνεργάζονται στην επιλογή διδακτικών στόχων και στον σχεδιασμό της διδασκαλίας και των κατάλληλων προσαρμογών για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε αυτοί να καταστούν μαθησιακά αυτόνομοι.

Αξιολόγηση Μαθησιακών δυσκολιών

Πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να θέτουν χαμηλούς στόχους για τους εαυτούς τους, να αντιμετωπίζουν υποεπίδοση και εύκολη παραίτηση ή να έχουν κοινωνική αποστροφή. Ως εκ τούτου είναι σημαντική η έγκαιρη αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών και η άμεση εξατομικευμένη παρέμβαση. Μια αποτελεσματική αξιολόγηση προσδιορίζει την πιθανή και κύρια πηγή του προβλήματος και εντάσσει τις δυσκολίες σε συγκεκριμένη διαγνωστική κατηγορία, από όπου προκύπτει η κατάλληλη παρέμβαση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει σταθμισμένα και μη τεστ που αξιολογούν κάθε τομέα ξεχωριστά καθώς και πληροφορίες από γονείς και εκπαιδευτικούς ώστε να σκιαγραφηθεί με σαφήνεια το μαθησιακό προφίλ του μαθητή.

Μαθησιακά Προγράμματα Παρέμβασης

Ο κάθε μαθητής έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Ακολουθώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και βασιζόμενοι στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή σχεδιάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, κατά το οποίο χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας και εκπαιδευτικό υλικό για την ενδυνάμωση μαθησιακών κατηγοριών όπως:

  • Αναγνωστική ευχέρεια
  • Αναγνωστική Κατανόηση
  • Ανάπτυξη γραπτού λόγου
  • Ορθογραφία
  • Μαθηματικά